Implementeer en borg de verandering met Transitiemanagement

Wordt en blijf wendbaar!

De wereld waarin organisaties opereren draait steeds sneller door. Veranderingen volgen elkaar niet alleen steeds sneller op, zij zijn ook vaak kortdurender en vluchtiger van aard. Verandervraagstukken waarmee je wordt geconfronteerd zijn ook steeds vaker onduidelijker en omgeven met meer vaagheid en onzekerheid. Bovendien zien wij dat verandervraagstukken steeds complexer worden en meer verweven zijn met elkaar waarbij bovendien de eisen die belanghebbenden stellen aan oplossingen gestaag toenemen. Meer dan ooit is het daarom in onze ogen cruciaal dat jouw organisatie in staat is om continu, tijdig en juist in te spelen op alle relevante ontwikkelingen. Dit roept de volgende belangrijke vraag op: hoe zorg je ervoor dat jouw organisatie wendbaar wordt en blijft zodat zij de huidige en toekomstige veranderstormen aan kan?

Wendbaar worden gaat niet vanzelf en wendbaar blijven is zo mogelijk nog uitdagender. Jouw organisatie zal een bepaalde lenigheid moeten ontwikkelen om tijdig de juiste complexe veranderingen door kunnen te voeren. Dit stelt hoge eisen aan het leiderschap en het verandervermogen van alle medewerkers.

Drie besturingsniveaus

Om een wendbare organisatie te worden en te blijven, zijn wij van mening dat je continu moet werken op de volgende drie besturings niveaus:

  • Managen van overall wendbaarheid
  • Managen van het veranderportfolio
  • Managen van een individuele verandering zoals een programma, project of sprint

Het managen van de overall wendbaarheid grijpt in op jouw organisatie als geheel. Het gaat hier vooral om het creëren van de juiste omgeving, een omgeving die medewerkers stimuleert en faciliteert om op de gewenste manier te denken en te handelen. Het gaat hierbij over het creëren en onderhouden van de gewenste cultuur, de beleden waarden, ongeschreven regels, leiderschapsstijl en binden & boeien van de medewerkers.

Daarnaast gaat het over het creëren van de juiste balans tussen de zogenaamde ‘change & run’-activiteiten binnen jouw organisatie in de volle breedte. Waar de focus van ‘change’-activiteiten vooral ligt op observeren en filteren van relevante ontwikkelingen en deze vervolgens vertalen naar experimenten en het doorvoeren van vernieuwingen en verbeteringen, ligt de focus bij de ‘run’-activiteiten op het efficiënt leveren, produceren en het realiseren van output. Beide kanten vragen om een ander type medewerker en een andere managementstijl.

Onze ervaring is dat het eerste besturingsniveau ‘managen van overall wendbaarheid’ door velen als het meest complex wordt gezien. De transitieconsultants van Novius helpen je graag om dit niveau samen met jou te concretiseren en vorm te geven.

Binnen het tweede besturingsniveau ‘managen van het veranderportfolio’ is de grootste uitdaging het constant managen van het spanningsveld tussen ambities die de organisatie wil realiseren en de schaarse middelen die beschikbaar zijn, zoals resources, tijd en geld. Het gaat hierbij om continu de ambities met de hoogste prioriteit te gaan besturen en realiseren in samenhang. Dit is in de praktijk een lastig proces dat vraagt om continue afstemming en besluitvorming tussen alle belanghebbenden in jouw organisatie.

Het ‘managen van de individuele verandering’ is het derde besturingsniveau en het meest herkenbare en bekende niveau. Iedere organisatie past zowel impliciet als expliciet methoden en technieken toe om individuele veranderingen tot stand te brengen. Het is in onze ogen cruciaal dat steeds een bewuste keuze wordt gemaakt voor de manier waarop de individuele verandering gerealiseerd moet worden (de veranderaanpak). Deze keuze maken we op basis van een goed begrip van de belangrijkste karakteristieken van het verandervraagstuk. Een bewuste keuze voor een veranderaanpak op basis van een goed begrip van het vraagstuk vergroot de slagingskans van het verandertraject en creëert een betere basis voor het managen van de verwachtingen van alle belanghebbenden.

Integrale aanpak

Om succesvol veranderingen te kunnen realiseren is het belangrijk om een verandervraagstuk, vooral de meer complexe vraagstukken, vanuit verschillende perspectieven en invalshoeken te bekijken.

Om alle aspecten van een (complexe) verandering te onderkennen, bekijken wij het vraagstuk door drie brillen:

Mens: nodig om ervoor te zorgen dat alle betrokkenen de beoogde verandering daadwerkelijk gaan en blijven toepassen;

Inhoud: nodig om inzicht te krijgen in alle inhoudelijke aspecten van het vraagstuk en deze vervolgens succesvol te gaan realiseren;

Beheersing: nodig voor het realiseren van de verandering binnen de gestelde bedrijfsdoelstellingen en kaders zoals baten, tijd, kosten en risico’s.

De onzichtbare onderstroom

Het creëren van een wendbare organisatie en het realiseren van de noodzakelijke veranderingen binnen jouw organisatie hangen voor het overgrote deel af van de medewerkers. De mate waarin zij hieraan een bijdrage kunnen en willen leveren, is dan ook van groot belang. Om deze reden maken wij gebruik van het zogenaamde ijsbergmodel.

Net als bij een ijsberg is het waarneembare gedrag van mensen slechts een beperkt deel van het totale individu, de groep of de organisatie. Het grootste, niet waarneembare deel bevindt zich namelijk onder water, onzichtbaar en vaak ook in het onderbewuste, de zogenaamde onderstroom. Het gaat daarbij om wat mensen echt denken en voelen en waarom.

Welke overtuigingen, behoeften, wensen en zorgen spelen er, waar moeten we vooral rekening mee houden? Hoe bewuster en beter we hier mee bezig zijn hoe groter de kans dat we alle betrokkenen in een verandering kunnen enthousiasmeren en hun energie op een positieve manier kunnen mobiliseren.

Meer weten? 

Neem dan contact op met Peter van Wijk