Van strategie naar uitvoering met onze Business Transformatie aanpak

Benieuwd hoe?

Versnel je digitale transformatie door middel van onze bewezen methodologie en deskundige begeleiding

Organisatieverandering is complex, dat kunnen we bij Novius na meer dan 30 jaar ervaring met Business Transformatie onderstrepen. 

De meest succesvolle organisaties zijn in staat om strategie op continue basis te vertalen naar de operationele uitvoering en daardoor voortdurend kunnen meebewegen met de vele ontwikkelingen in de omgeving. Stilstaan is geen optie. Elke dag moet weer worden voldaan aan de eisen en verwachtingen die de organisatie van buitenaf krijg opgelegd en moet ze haar bestaansrecht opnieuw bewijzen. Burgers, klanten en opdrachtgevers worden steeds kritischer en mondiger. Concurrentieverhoudingen tussen organisaties veranderen voortdurend en steeds meer organisaties hebben te maken met een internationale markt. Nieuwe of wijzigende wet- en regelgeving noodzaakt tot aanpassingen in de organisatie. Het zijn allemaal voorbeelden van een veranderende omgeving waarop de organisatie moet anticiperen of reageren. Waar het om gaat, is dat organisaties moeten inspelen op de continu veranderende omgeving en dat ze daarnaast ook nog mogelijkheden en kansen zien voor groei en verbetering. 

Om grip te krijgen op het veranderproces hebben wij een eigen methodiek ontwikkeld, gebaseerd op jarenlange ervaringen en best practices. Het Business Transformatie Raamwerk helpt jou om stapsgewijs de vertaalslag te maken van strategie naar uitvoering. Met als uitkomst een realistisch (en uit te voeren) veranderportfolio.

Bewezen in de praktijk

Het Business Transformatie raamwerk is ontwikkeld vanuit de praktijk, op basis van wat werkt en niet werkt. Een best practice aanpak gebaseerd op bestaande theorieën en modellen.

Van strategie naar concrete actie

Verandering krijgt richting door de missie, visie en doelstellingen die de organisatie zelf heeft opgesteld. Maar, ook een concrete strategie kan niet direct vertaald worden naar een veranderportfolio. Daarvoor is de complexiteit te groot. Vanuit onze methode brengen wij structuur aan om de vertaalslag te maken.

Meer samenhang in organisaties

Integrale verandering wordt zeker niet bereikt in isolatie. De afstemming tussen de verschillende aspecten van de bedrijfsvoering is nodig. Wij brengen de verschillende functies in een organisatie samen en zorgen voor wederzijds begrip.

Bevordert samenwerking en creëert draagvlak

Veranderen moet je willen, kunnen en doen! Samenwerking is hiervoor essentieel. Wij bieden een gestructureerde aanpak waarmee mensen en organisaties kunnen veranderen en draagvlak wordt gecreëerd.

Een holistische aanpak

Het Business Transformatie raamwerk staat niet op zichzelf. Er is een grote samenhang met andere specialisaties zoals architectuur, data, processen, CX, digital twin of transitie management. Vanuit een holistische benadering bieden we een integrale oplossing.

Het Business Transformatie Framework

Het Business Transformatie Framework (BTF) biedt een stapsgewijze aanpak en is een uitstekend middel om organisatieverbeteringen gestructureerd en organisatiebreed te ontwerpen, te plannen en te sturen. Het BTF helpt enerzijds bij het voortdurend afstemmen van strategie en doelstellingen op het veranderportfolio. Anderzijds helpt het om inrichtingskeuzes ten aanzien van de verschillende aspecten van de bedrijfsvoering in samenhang te maken en om knel- en verbeterpunten in samenhang te analyseren. 

Het BTF is langs twee dimensies opgezet. Langs de verticale dimensie worden het veranderportfolio en de strategie op één lijn gebracht, en langs de horizontale dimensie vindt afstemming plaats tussen de verschillende aspecten van de bedrijfsvoering. 

Het BTF helpt om de kloof tussen strategie en uitvoering te overbruggen door de vertaling van de strategie naar een veranderportfolio te begeleiden middels een aantal stappen. 

De eerste stap begint bovenin het raamwerk met het vaststellen van de strategie en de doelstellingen. Een goede strategie is cruciaal bij het definiëren van veranderingen. Stap twee is het formuleren van uitgangspunten. Dit zijn de richtinggevende principes voor de te maken inrichtingskeuzes van de organisatie. Stap drie is het analyseren van de huidige situatie en het schetsen van de gewenste situatie. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van bedrijfsarchitecturen. In stap vier worden de actiepunten geformuleerd op basis van een vergelijking van de huidige en de gewenste situatie. Ten slotte, stap vijf, is het vertalen van de actiepunten naar een veranderportfolio. 

Het BTF zorgt ervoor dat de integratie zowel top-down als bottom-up wordt geborgd. Alle programma’s, projecten en lijn-activiteiten moeten namelijk tezamen alle actiepunten omvatten om de verandering van huidige naar gewenste situatie te realiseren. De gewenste situatie moet daarbij voldoen aan de gekozen uitgangspunten. De organisatieverbetering die daarmee inhoudelijk en planmatig is uitgewerkt, moet te allen tijde duidelijk te relateren zijn aan het tot uitvoer brengen van de strategie en de doelstellingen. 

Maak direct een afspraak met een consultant!


Hoe gaan wij te werk?

We luisteren naar de uitdaging

Onze consultants luisteren aandachtig naar de vraag, en stellen de juiste vragen om de ware uitdaging boven water te krijgen.

We concretiseren en stellen een plan op.

We concretiseren de uitdagingen binnen de organisatie, leggen de pijnpunten bloot en brengen de kansen en bedreigingen van buitenaf in kaart. Daarnaast maken we afspraken over de scope, doorlooptijd en inhoud van het project.

Aan de slag! 

Tijdens de uitvoeringsfase werken we samen met de verschillende betrokkenen en stakeholders in de organisatie en lopen we het raamwerk door. Al de tijd ben jij eigenaar van het plan. Dit is altijd een iteratief proces, waarbij we continue oog houden voor de samenhang tussen de verschillende onderdelen. Uiteindelijk komt alles samen in een geprioriteerd veranderportfolio, waar je echt mee aan de slag kan!

Overdracht en kennisborging. 

Wanneer het project is afgerond wordt het plan overgedragen aan degene die hiermee aan het werk gaan. We zorgen voor een goede overdracht, waarbij we aandacht besteden aan de uitvoerbaarheid, zodat de geprioriteerde projecten ook daadwerkelijk de aandacht krijgen die ze verdienen.

Maak kennis met Roos

Benieuwd naar meer informatie over Business Transformation of wil je eens samen sparren over jouw uitdagingen? Kom in contact!