Onze boeken

Niets is zo praktisch als een goede theorie. Kennisoverdracht is dan ook essentieel. Voor onszelf: het spitst de manier waarop we nadenken over onze aanpak en methoden. En voor onze klanten: zij krijgen een gebundelde en geordende versie van onze ervaring en expertise in handen.

In deze digitale tijd is het extra fijn om je kennis zo nu en dan zonder scherm een boost te geven. Wanneer je een van onze boeken bestelt, krijg je tijdelijk het boek ‘Bedrijven innoveren’, gepubliceerd onder redactie van Guido Bayens, cadeau.

Succesvol Digitaal Transformeren

Succesvol Digitaal Transformeren is een leidraad en naslagwerk voor iedereen die met de besturing of inhoudelijke uitwerking van digitale transformatie van doen heeft. Het boek richt zich primair op managers en bestuurders op strategisch en tactisch niveau, maar ook op iedereen die betrokken is bij het voor elkaar krijgen van digitale transformatie: business developers, marketeers, product owners, business consultants, business analisten, IT’ers, enterprise architecten en programma- en changemanagers.

In dit boek wordt benadrukt dat er een flinke noodzaak voor organisaties is om digitale transformatie gedurfd en ambitieus aan te pakken. De angst voor het maken van fouten moet opzij gezet worden, alleen door te doen en te leren kan snelheid gemaakt worden. De auteur maakt met dit boek de complexiteit, die gepaard gaat met digitale transformaties, weer hanteerbaar. Door structuur aan te brengen, dingen uiteen te rafelen en ze holistisch, in samenhang te beschouwen. Door hoofd- van bijzaken te onderscheiden, de 80/20-regel te hanteren en heldere prioriteiten te stellen. De kernboodschap is dat organisaties aan de bak moeten om een leidende rol in hun markt te blijven spelen.

In het boek wordt succesvol digitaal transformeren uitgewerkt aan de hand van een fasemodel en vijf digitale doorbraken.

Het fasemodel bevat drie fasen – van productfocus in de eerste fase naar klantoriëntatie in de tweede fase, gevolgd door een derde fase waarin de klant centraal staat. Het boek beschrijft wat er nodig is om deze stappen te zetten – de opgenomen checklist geeft organisaties richting. Dat helpt bij het opstellen van een digitale strategie en het komen tot een goede routekaart om te transformeren. De digitale strategie is gebaseerd op vijf dominante thema’s, waar een digitale doorbraak nodig is:

  1. Datagedreven werken
  2. Slimme, digitale processen
  3. Briljante klantervaring
  4. Wendbare organisatie
  5. Nieuwe digitale businessmodellen

Er worden praktische handvaten aangereikt hoe deze digitale strategie te definiëren, de vijf thema’s uit te werken en op welke wijze de digitale transitie aan te pakken, te besturen en tot succesvolle uitvoering te brengen.

Bedrijven Innoveren

Veranderingen zijn bij organisaties aan de orde van de dag. De meeste veranderingen worden in de vorm van projecten opgepakt. Een omslag die zowel cultuur als mens in de organistatie om aanpassingsvermogen vraagt. Dit boek laat zien hoe bedrijven en instellingen op een succesvolle wijze zijn omgegaan met ingrijpende veranderingen:

  • Verzekeraar Aegon ontwikkelde een geheel vernieuwde dienstverlening, gebaseerd op directe contacten met verzekerden via social media en en de inzet van cloudtechnologie.
  • De Gemeente Utrecht bouwde een nieuw stadhuis, ging over op ‘het nieuwe werken’  en innoveerde de informatievoorziening volledig.
  • De coöperatieve uitvaartverzekeraar en en -verzorger DELA maakt stap-voor-stap haar dromen waar: klantgerichte dienstverlening, nieuwe producten en een groeiend marktaandeel.
  • Vlaardingen, Maassluis en Schiedam, drie gemeenten die een gezamenlijke back-office inrichten.
  • De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ontworstelde zich aan het papieren tijdperk door een moderne, digitale dienstverlener te worden.

Het Business Empowerment Framework, dat in dit boek centraal staat is gebaseerd op de jarenlange ervaring van adviseurs van Novius met het ondersteunen van bedrijven die veranderingen tot stand willen brengen.

Business-en informatieplanning, de Novius Architectuur Methode, Integraal Programmamanagement en Bedrijfsanalyse & -ontwerp vormen een hoogwaardige en complete methodiek voor het beheerst doorvoeren van veranderingen en zijn erkende instrumenten op de Nederlandse markt geworden.

BUSINESS TRANSFORMATIE FRAMEWORK - EEN RAAMWERK VOOR ORGANISATIEVERBETERING

Dit boek beschrijft het Novius Business Transformatie Framework – versie 2016, een op best practice gebaseerde methodische aanpak voor Business Transformatie Planning. Het is een praktische methode die organisaties helpt bij het ontwerpen, ontwikkelen, plannen en besturen van organisatieveranderingen.

Het maken van een goed en gedragen veranderplan is immers de eerste stap van een succesvolle verandering. Kort en krachtig: Business Transformatie Planning geeft grip op organisatieverandering.

Dit boek beschrijft het Novius Business Transformatie Framework – versie 2016, een op best practice gebaseerde methodische aanpak voor Business Transformatie Planning (BTP) . Het is een praktische methode die organisaties helpt bij het ontwerpen, ontwikkelen, plannen en besturen van organisatieveranderingen. Het maken van een goed en gedragen veranderplan is immers de eerste stap van een succesvolle verandering. Kort en krachtig: Business tranformatieplanning geeft grip op organisatieverandering!

Bij het Novius Business Transformatie Framework, kort gezegd BTF, zijn samenhang en samenwerking essentieel. De methode dwingt tot het aanbrengen van samenhang tussen omgeving, strategie en veranderportfolio alsmede tussen de vier verschillende aspecten van de bedrijfsvoering: Klanten & dienstverlening, Processen & organisatie, Informatie & applicaties en ICT-infrastructuur & faciliteiten. Dat is complex. Het BTF maakt het echter beheersbaar door samenhang gestructureerd en stapsgewijs aan te brengen.

Het aanbrengen van samenhang kan alleen door goede samenwerking tussen alle lagen van de organisatie en tussen de verschillende afdelingen en functionarissen. Het raamwerk is er dan ook op gericht verandering tastbaar en concreet te maken, zodat alle stakeholders erbij kunnen worden betrokken en eraan kunnen bijdragen. Bij BTP gaan ontwikkelen en ontwerpen hand in hand. Immers, mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden!

Dit boek is de officiële beschrijving van het Novius Business Transformatie Framework – versie 2016; het is gericht op managers en professionals die werkzaam zijn in informatie-intensieve organisaties en zich bezighouden met organisatieverandering. Gebruikers van de methode zijn o.a. operations managers, CIO’s, informatiemanagers, portfoliomanagers, verandermanagers, programmamanagers en organisatieadviseurs.

auteurs: Jeroen Stoop, Sjoerd Staffhorst, Remco Bekker & Tjerk Hobma

Het BPM Boek

Business Process Management (BPM) helpt organisaties om klantgericht, efficiënt en flexibel te werken en tegelijkertijd een goede werkomgeving te bieden.

De auteurs laten zien hoe procesdenken het in samenhang inrichten en verbeteren van organisaties bevordert. Daarbij kijken zij naar aspecten als besturing, cultuur en IT. Telkens wordt de verbinding gelegd tussen het ‘wat’ en het ‘hoe’ van organiseren. Kennis vanuit vakgebieden als kwaliteitszorg, controlling, informatiemanagement, HRM en verander­ management wordt gecombineerd tot een integrale aanpak.

Managers, projectleiders, procesanalisten, procesarchitecten, consul­ tants, functioneel beheerders en informatiemanagers verwerven een stevige basis en krijgen concrete handvatten aangereikt om proces­ gericht werken in de praktijk van de grond te krijgen. Door de praktijk­ voorbeelden, eigen modellen en checklists biedt dit boek inzichten en gereedschappen waarmee meer en minder ervaren procesprofessionals uit de voeten kunnen.

Dit is het boek waar de procesprofessional in het Nederlandse taal­ gebied op zit te wachten, een standaardwerk dat nog niet voorhanden was.

Auteurs: Aty Boers en Nico de Graaf
Uitgeverij Boom Nelissen
ISBN: 9789024401024

Bedrijfsarchitectuur voor managers

Tegenwoordig moeten bedrijven topprestaties leveren in een sterk competitieve markt. Klanten zijn beweeglijk en kostenbewust. Organisaties moeten voortdurend alert zijn op hun omgeving en inspelen op nieuwe ontwikkelingen.

Het vraagt deskundigheid en stuurmanskunst van het management om het bedrijf in topconditie te houden. In deze complexe, uitdagende omgeving is een steeds nadrukkelijker rol weggelegd voor bedrijfsarchitectuur: de discipline van samenhang en samenwerken. Met een optimale bedrijfsinrichting komen producten, diensten, distributie, productie, logistiek, informatiehuishouding en technologie in een juiste balans.

In dit boek leest u hoe bedrijfsarchitectuur zorgt voor samenhang in de bedrijfsinrichting, waardoor organisaties beter presteren.

Bedrijfsarchitectuur - Werken aan een samenhangende bedrijfsinrichting

Bedrijfsarchitectuur is een vak. Dat kun je leren. Dit boek biedt de kennis die nodig is om goede, bruikbare architecturen te ontwikkelen, waarbij een goede balans is gevonden tussen theorie en praktijk en tussen breedte en diepgang.

Bedrijfsarchitectuur is een vak. Dat kun je leren. Dit boek biedt de kennis die nodig is om goede, bruikbare architecturen te ontwikkelen, waarbij een goede balans is gevonden tussen theorie en praktijk en tussen breedte en diepgang.

Bedrijfsarchitectuur legt de verbinding tussen dienstverlening, processen, organisatie, de informatiehuishouding en de technische infrastructuur. Bedrijfsarchitecten maken ontwerpen voor een samenhangende klantgerichte dienstverlening via internet, telefoon en persoonlijk contact. Zij ondersteunen bedrijven en instellingen bij het slimmer inrichten van bedrijfsprocessen en de besturing ervan. Zij leggen de vinger op de zere plek van de wildgroei in het applicatielandschap en zij ontwerpen een transparant en goedkoper alternatief.

De inhoud van dit boek is gebaseerd op jarenlange ervaring in uiteenlopende publieke en private organisaties. Dank zij het ‘werken onder architectuur’ zijn hier mooie resultaten bereikt, zoals een betere dienstverlening, lagere kosten, minder administratieve lasten en mede daardoor betere bedrijfsresultaten.

Dit boek is bedoeld voor (aankomende) bedrijfs- en ICT-architecten. Ook bedrijfskundigen, informatieanalisten, informatiemanagers, systeemontwikkelaars en businessconsultants kunnen in dit boek vinden wat  (werken onder) architectuur voor hun betekent. Voor de businessmanager en ICT-manager is het een handig naslagwerk.

Auteurs: Guido Bayens en Hans Tönissen
Van Haren Publishing B.V. 2009
ISBN: 9789087533533

Integraal Programmamanagement

Grip op sturing van het proces, inhoud en verandering. Dit boek beschrijft op een praktische manier hoe de strategie en bedrijfsdoelstellingen van een organisatie kunnen worden gerealiseerd door de inzet van programmamanagement voor het beheersen van projecten.

Hierbij wordt onder andere de relatie met projectportfolio management, (multi)projectmanagement en business- en informatieplanning geschetst. Niet alleen de bestuurlijke kant van programmamanagement komt aan de orde maar ook de aanpak om tot inhoudelijke beheersing van programma’s te komen door gebruik te maken van architectuur.

Naast de meer rationele en instrumentele kant van programmamanagement  is nadrukkelijke aandacht gegeven aan de veranderkundige of menselijke aspecten die aan de orde zijn bij grootschalige veranderingen.

Dit boek –voorzien van veel concrete praktijkvoorbeelden – is geschreven  voor een ieder die direct of indirect te maken heeft met programmamanagement van businessprojecten met een grote ICT-component.

Auteur: David de Graaf
Academic service 2008
ISBN 978-90-12-11779-1

Wegwijzer voor methoden bij enterprise-architectuur

De Novius Architectuur Methode is zeer positief beoordeeld in de nieuwe versie van het boek “Wegwijzer bij methoden voor enterprise-architectuur” (2e druk). De Novius Architectuur Methode wordt geroemd om de sterke visie gekoppeld aan een zeer goede praktische bruikbaarheid.

Op initiatief van het NGI (Nederlands Genootschap voor Informatica) is enkele jaren geleden bij Van Haren het boek “Wegwijzer bij methoden voor enterprise-architectuur” verschenen. In de nieuwe versie is opnieuw aandacht voor de Novius Architectuur Methode en weet deze zich stevig te positioneren tussen de internationale en nationale enterprise-architectuur methode.
Enterprise-architectuur wint steeds meer aan belang. Het is niet alleen de toenemende complexiteit in IT en de alsmaar groeiende behoefte aan informatie, maar ook de complexere manieren van zaken doen die organisaties noopt om op samenhang te sturen. In steeds meer organisaties zijn dan ook architecten werkzaam, niet alleen in de IT, maar ook in de business.

Langzamerhand wordt het vakgebied enterprise-architectuur volwassen. Eén van de verschijnselen is het ontstaan van aanpakken, methoden en talen om enterprise-architectuur te classificeren, te beschrijven en te implementeren. De praktijk wijst uit dat het niet gemakkelijk is om de meest geschikte aanpak of methode te kiezen.

Aanpakken en methoden zijn lastig vergelijkbaar. Dit alles maakt het kiezen van dé enterprise-architectuurmethode voor een organisatie tot een moeilijk keuze traject. De basis voor het boek vormt een objectief vergelijkingsmodel waarmee de enterprise-architectuurmethoden worden vergelijken op een zevental dimensies zoals de ondersteuning door de eigenaar en de aan de methode ten grondslag liggende visie. Met dit vergelijkingsmodel wordt duidelijk dat sommige methoden helemaal geen methode zijn maar alleen een raamwerk omdat juist het methodische karakter ontbreekt. Andere methoden scoren daar erg goed op, maar ontberen een goede ordening van elementen of een modelleertaal. Het vergelijkingsmodel maakt de verschillen inzichtelijk en helpt zo bij het maken van een keuze tussen of combinatie van methodes.
Ook de Novius Architectuur Methode in dit boek beschreven vanaf het moment van het opstellen van Business & Informatieplanning tot en met de uitwerking in een bedrijfsreferentiearchitectuur en project (start) architecturen. Vooral de koppeling van architectuur aan veranderplanning en het bereiken van concrete projectresultaten wordt als positieve punt benoemd. Daarnaast spreekt o.a. ook het evenwicht van de theoretische volledigheid en praktische toepasbaarheid de auteurs enorm aan.

Het boek geeft de lezer goed inzicht in de verschillende methodieken en helpt daardoor bij het maken van strategische keuzes voor organisaties bij de ontwikkeling van haar architectuur-functie.

Auteurs: Marcel van Driel, Bas van Gils, Erwin Oord, e.a.

Keuzemenu Programmamanagement

Keuzemenu Programma Management beschrijft de 6 belangrijkste visies in Nederland op het gebied van programmamanagement. Programmamanagement is het managen van de samenhang tussen projecten en de organisatieverandering om een (of meerdere) strategische doelstelling(en) te realiseren.

Veel vakgenoten en opdrachtgevers weten niet dat er meerdere visies zijn op programmamanagement en dat er dus alternatieven voorhanden zijn. Het boek geeft inzicht in de verschillende visies, hoe deze visies zijn ontstaan en wat de sterke kanten van elke visie zijn. De 6 visies worden ook met elkaar vergeleken.

Bij het vormgeven van grootschalige veranderingen biedt dit boek houvast voor het maken van een keuze voor een bepaalde programmamanagement visie en de daaraan verbonden methodiek. Interessant dus voor zowel programmamanagers (in spé) of opdrachtgevers.

Novius is zeer trots dat hun visie op programmanagement –integraal programmanagement- is opgenomen in dit boek als een van de 6 visies op programmanagement in Nederland. De IPM visie is in 2008 door David de Graaf (partner bij Novius) gepubliceerd bij Academic Services.

Het nieuwe boek is tot stand gekomen in een initiatief van 9 auteurs onder leiding van Rene Hombergen. Vanuit Novius hebben Rob Chabot en David de Graaf geparticipeerd. Zij zijn samen verantwoordelijk voor de vakgroep project- en implementatiemanagement bij Novius.

Auteurs: o.a. David de Graaf en Rob Chabot
Scriptum (Sdu uitgevers) 2011
ISBN: 9789055948499

Lees meer publicaties van Novius en haar medewerkers

NieuwsbrievenBlogsWebinars, Whitepapers

Wij zijn onderdeel van Royal HaskoningDHV Digital. Klik hier om meer te weten te komen over hoe wij elkaar versterken.

Menu