Blog 2 van 6 – Strategievorming: van diesel via pedelec naar Vehicle-to-Everything

Inleiding

Al een behoorlijk aantal jaar helpen wij organisaties om succesvol van strategie naar realisatie te gaan. We gebruiken hierbij de gedachtegang achter het Business Transformatie Raamwerk. Als startpunt gaan wij uit van de bestaande strategie van een (deel van een) organisatie. En of dit nu ‘strategie’, ‘ambitie’, ‘beleid’ of ‘speerpunten’ wordt genoemd, dat maakt niet uit. Als er maar een aantal richtinggevende elementen inzitten die nodig zijn om de strategie te realiseren (zie ons boek: ‘Business Transformatie Framework, een raamwerk voor organisatieverbetering’ voor meer informatie over deze elementen).

Snelheid maken met de digitale strategie

We zien de afgelopen jaren een duidelijke scope-verschuiving in de opgestelde strategieën. Vroeger waren deze gericht op de lange termijn (5 – 7 jaar vooruit) en werd er gestaag toegewerkt naar de realisatie hiervan. Alsof je in een dieselwagen zat. Daar kreeg je ook de tijd voor.

Tegenwoordig heeft een strategie een veel kortere horizon (maximaal 3 à 4 jaar of soms nog korter). De strategische focus verschuift in toenemende mate naar de digitale component, zeker in combinatie met het nieuwe toverwoord ‘data’. De reden hiervoor is duidelijk: de (toepassing van) technologische mogelijkheden zijn een stuk groter dan voorheen. 

Daarnaast vind je deze technologische toepassingen overal verspreid door de organisatie. Kortom, IT is niet meer exclusief voorbehouden aan IT. De business zit meer achter het stuur, ook bij data (gelukkig maar, want dat is natuurlijk een breed organisatievraagstuk). Dit helpt om de organisatiebrede aandacht te vergroten voor digitale strategie (inclusief data) en hiermee sneller resultaat te boeken. 

Van dieselwagen naar pedelec

Voorheen was het normaal dat de ontwikkeling van een nieuwe applicatie maanden of zelfs jaren duurde. Zelfs dan was er slechts een eerste versie gereed, die heel wat mankeerde. Tegenwoordig, met de mogelijkheden die bijvoorbeeld low-code-platforms bieden, heb je al in zes weken een behoorlijk goed Minimal Viable Product (MVP) te pakken. Alles in nauwe samenwerking met de business die zelf ook actief aan de ontwikkeling meewerkt. 

Ook de toenemende self-service BI-mogelijkheden die als plug-ins op data lakes worden geschroefd, geven voeding aan het sneller zien van mogelijkheden en bedreigingen. De business kan daardoor zelf sneller inspringen op deze inzichten. Vanuit de brommende dieselwagen naar een zoemende pedelec, waardoor er dus sneller en flexibeler aangepast kan worden aan de veranderende omstandigheden.

Strategievorming van de toekomst: van pedelec naar V2X

En hoe zal strategievorming er in de toekomst uit zien? Waar zal de focus dan op liggen? Wij zijn geen strategie-fluisteraars, maar zien de volgende shifts:

 • Scenario-denken: er zal nog meer aan scenario-denken (what/if’s) worden gedaan. Ongeveer een op de vijf organisaties bleek nagedacht te hebben over wat te doen bij een pandemie, toen COVID-19 kwam… Op strategisch niveau zal er derhalve meer vanuit mogelijke scenario’s nagedacht moeten worden. Zowel over voor de hand liggende, als voor scenario’s waar niet direct invloed op is, maar waar de gevolgen wel een effect zullen hebben op de continuïteit van de organisatie. Kortom: situaties waar preventief draaiboeken (actieplannen) voor opgesteld moeten worden om snel door te kunnen pakken indien nodig. Ook moet je er voor zorgen dat je de competenties hebt om snel tot een draaiboek te kunnen komen, als zich toch een onvoorzien scenario voordoet.
 • Continue aanscherping: vanwege de eerder aangegeven grotere mogelijkheden én groeiende onzekerheid over de toekomst, zal de strategische richting ook veel meer op continue basis vastgesteld en aangescherpt worden. Dit willen veel organisaties eigenlijk al langer, maar tot nu toe bleef het meestal bij goede intenties. En zoals bij veel dingen, dit kan alleen met daadwerkelijke toekenning van tijd, capaciteit en budget, oftewel: de continue aanscherping moet ‘hard’ georganiseerd worden. 
 • Samensmelting van IT en business: IT en business zullen verder samen actief op gaan trekken, zie ook de BusDevOps-beweging. Dit heeft ook zijn weerslag op de totstandkoming van de strategie, omdat de hierbij horende digitalisering (en daarmee de invloed van IT) steeds belangrijker wordt. De business zal IT dan ook steeds meer als gelijkwaardige gesprekspartner (moeten) gaan zien, iets wat in veel organisaties nog niet het geval is.
 • Architectuurdenken: er zal beter inzicht moeten komen in hoe je als organisatie precies werkt en georganiseerd bent (de business-, data- en IT-architectuur). Hier dienen alle aspecten van de bedrijfsvoering in mee genomen te worden. Dat betekent dus:
   • De PDC (Product Dienst Catalogus) is op orde: welke producten en diensten bieden we nu eigenlijk wel en niet aan, en waarom?
   • Alle processen zijn inzichtelijk, in samenhang: om deze producten en diensten te kunnen produceren/leveren op de diverse niveaus (keten – hoofdproces – deelproces – processtap)
   • De informatiestromen en het IT-landschap zijn tot in detail in kaart gebracht: bij voorkeur ondersteund door de brede mogelijkheden van een Active CMDB (Configuration Management Database), die automatisch wordt bijgewerkt bij veranderingen
   • Datastromen en -modellen zijn in kaart gebracht: inclusief de ‘single source of truth’ van data in de organisatie
 • Deel-strategieën per domein: er zal geen één allesomvattende strategie meer zijn, maar deel-strategieën die, als een puzzel, gezamenlijk de ‘overall strategie’ vormen. Denk hierbij  bijvoorbeeld aan de omnichannel-strategie, sourcing-strategie, cloud-strategie, maar ook de gewenste Way-of-Working, die ingaat op cultuur, houding en gedrag van de medewerkers. Zorgen voor afstemming en samenhang is hier key!
 • Toegankelijke strategie: de strategie is tot nu toe vaak een document dat ergens rondslingert (onze woorden) in de organisatie. Vaak in verschillende versies. Wij voorzien veel meer dat een strategie zal bestaan uit een harde kern van inhoud, die ergens centraal en voor iedereen beschikbaar staat, en op een eenvoudige en makkelijk toegankelijke manier relaties kent naar gerelateerde informatie (deel-strategieën, scenario’s, procesoverzichten, enzovoort). Zo kan voor elk (nieuw) onderwerp snel en eenvoudig bekeken worden wat de impact is op strategisch, tactisch en operationeel niveau. En kunnen de mogelijke consequenties ook snel en duidelijk gecommuniceerd worden met alle betrokkenen, zodat die ermee aan de slag kunnen!

Om in de mobiliteitsmetaforen te blijven: er zal van gestage diesel via flexibele pedelec naar continue V2X (Vehicle-to-Everything) worden gegaan. Iets om naar uit te kijken, wat ons betreft.

Dus: buckle up, hold on tight and enjoy the ride!

En doe dat ook vooral samen met ons!

 

Maria van Leeuwen en Martijn Heemskerk zijn allebei consultants bij Adviesgroep Novius en richten zich op het kraken van complexe vraagstukken op het gebied van ‘strategie naar executie’.

 

 


Wil jij weten of het Business Transformation Framework van toegevoegde waarde kan zijn voor jouw organisatie? Neem dan contact met ons op via mvanleeuwen@novius.nl of mheemskerk@novius.nl. Of anders via het secretariaat van Novius door te bellen naar 0343 – 76 00 76.


De Novius datavisie en aanpak in de praktijk
5 tips voor een snelle start met bedrijfsarchitectuur

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.
Je moet de voorwaarden accepteren voordat je het bericht kunt verzenden.